Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van Chr. daltonschool Willem Alexander.

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbetering, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

 • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
 • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
 • het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Missie medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad wil een constructieve bijdrage leveren aan optimaal onderwijs en de onderwijsorganisatie. Dit door de belangen van kinderen, ouders en personeel ten volle te vertegenwoordigen opdat een ieder goed kan functioneren en zichzelf kan ontwikkelen in een veilig leer- en werkklimaat.

Visie

De medezeggenschapsraad van CBS Willem Alexander wil graag:

 • werken vanuit de christelijke grondslag en doelstelling van de school;
 • open en transparant zijn naar ouders, leerkrachten en directie;
 • constructief samenwerken met deze geledingen;
 • laagdrempelig zijn;
 • beleidsstukken toetsen aan eerder vastgesteld beleid en aan wet- en regelgeving;
 • ingezet beleid van de school evalueren;
 • voorafgaand aan nieuw beleid goed worden geïnformeerd door de directie en bovenschools management;
 • klachten behandelen met het oog op het algemeen belang in relatie tot het gevoerde beleid.

Punten waar de MR op korte termijn aan werkt:
·         De zichtbaarheid van de MR vergroten bij ouders (o.a. door een regelmatig kort stukje in de WAStiweer,
          notulen op de site te plaatsen en foto’s van de MR leden op de website te plaatsen);
·         Ouders actiever informeren en betrekken bij beleidsvorming, inzake de MR;
·         Weten waar de MR instemming of advies in dient te geven.
 
Punten waar de MR op lange termijn aan werkt:
·         Constructief samenwerken met leerkrachten, ouders en directie;
·         Het meerjarenplan van de MR bijstellen en vastleggen;
·         Een betere voorkennis ontwikkelen wat betreft beleidsontwikkeling;
·         Blijvend meedenken waar de WAS behoefte aan heeft;
·         De reglementen op een juiste wijze hanteren.
 

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert zeven keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we allerlei beleidszaken betreffende de school. De directeur is aanwezig bij vergaderingen waarin zaken worden besproken die vragen om een toelichting vanuit het schoolbestuur. Denk aan beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.

Samenstelling medezeggenschapsraad

 

Namens de ouders:

 • Mevr. Elseline Goosensen
 • Dhr. Bert Jan Wonink

Namens de school

 • Mevr. Elise Mol
 • Mevr. Geraldine Hamstra

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per maand over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken. De leden van GMR komen gemiddeld tienmaal per jaar bijeen. Onze school wordt vertegenwoordigd door Geraldine Hamstra

Visie en missie mr:

https://www.cbswillemalexander.nl/media/bestanden/VisieenMissieMRWillemAlexander.docx.doc