Daltononderwijs: samen leren om zelfstandig kennis op te doen

Onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat is ons doel op basisschool Willem Alexander in Harderwijk. Wij kijken naar wat je kind van ons nodig heeft en hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Daltononderwijs sluit daar goed bij aan. Op een Daltonschool leert je kind door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is namelijk belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. Onze leerkrachten bieden leerlingen veiligheid, structuur en leren hen vaardigheden om met die vrijheid om te gaan.

Pedagogische uitgangspunten

Aan ons onderwijs ligt een bepaalde kijk op mens en samenleving ten grondslag. De basisprincipes van deze visie verwoorden wij als volgt:

  • Elk mens is uniek.
  • Elk mens heeft het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, sociaal milieu, levensbeschouwing of handicap geen verschil maken.
  • Ontwikkeling is het gevolg van ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Het pedagogisch klimaat binnen een school is niet meetbaar. Het is een sfeer en onder meer af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn hierbij onze graadmeters.

     Missie van de school

“Samen bouwen aan de toekomst”
Deze missie geeft aan waar christelijke daltonschool Willem Alexander.

Samen:       

Ouders, kinderen en teamleden hebben elkaar nodig. Alleen door samen op te trekken kan resultaat worden geboekt.

Bouwen:              

Team, kinderen en ouders bouwen samen aan de ontwikkeling van kind en school. Bouwen geeft aan dat we in ontwikkeling zijn. Er groeit iets maar het is nog niet af.

Toekomst:            

We willen kinderen een fundament voor de toekomst meegeven zodat ze later, wanneer ze de Willem Alexanderschool verlaten, voldoende bouwstenen hebben meegekregen om verder hun eigen toekomst vorm te geven.

Visie op onderwijs

Bij ons op school zien we elk kind als een individu met eigen talenten. We creëren een leeromgeving, waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. We begeleiden kinderen zodanig, dat ze zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden. En bovenal plezier in leren houden.
Daarbij gaan we uit van een positieve benadering waarbij het welbevinden van de leerling hierin voorop staat om tot een goede ontwikkeling te komen.

Visie op leren

Kennis krijgt pas betekenis wanneer je het ook kan toepassen in de praktijk. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden, vormen de fundamenten voor de ontwikkeling van een kind. Om ieder kind een zo breed mogelijke ontwikkeling te bieden, werkt de Willem Alexander volgens het gedachtegoed van Topondernemers. Dat is inspirerend, thematisch en betekenisvol onderwijs waarbij effectief leren centraal staat. Topondernemers( ontwerpers ) stimuleert kinderen om beter en doelgerichter te leren. Kinderen worden zo actief betrokken bij hun eigen leerproces.

De identiteit van onze basisschool

De Willem Alexanderschool is een christelijke basisschool. Voor ons betekent dit, dat de school ruimte biedt aan kinderen met een protestants-christelijke, katholieke, andere of geen geloofsovertuiging. Uitgangspunt is dat wij de kinderen willen laten kennismaken met de christelijke tradities, passend in een multireligieuze samenleving. We laten kinderen kennis maken met de Bijbel en vertalen deze naar de tijd waarin wij leven.

De volgende aspecten komen daarin naar voren:

  • Samen leven, samen vieren.
  • Samen komen tot een leerzame ontmoeting met de wereld door verhalen, waaronder Bijbelverhalen.
  • Elkaar duidelijk maken op welke normen en waarden het aankomt.

Op deze wijze hopen we dat we bij de kinderen vertrouwen wekken, in zichzelf en in de ander.

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de problemen te kunnen bespreken en hier transparant in te zijn wat de mogelijkheden zijn. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken