De Willem Alexanderschool werkt met de methode van De Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: het openstaan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn. Dat ze ‘ertoe doen’.

Thema’s

In elk leerjaar behandelen we tegelijkertijd in alle groepen dezelfde thema’s:

 • Wie ben ik en wie is de ander
 • Ruzie en conflicten
 • Communicatie
 • Gevoelens
 • Ruzies oplossen
 • Anders en toch samen

Afspraken

De kinderen hebben de volgende regels geformuleerd:

 

Naar aanleiding van blok 1:

 • Je mag zijn zoals je bent. Ik ben ik en jij bent jij, iedereen hoort erbij.
 • We helpen elkaar en geven elkaar graag opstekers.

Naar aanleiding van blok 2:

 • Om de beurt is fijn, zo kan iedereen blij zijn.
 • Een conflict is niet erg, we proberen tot een win-win situatie te komen.

Naar aanleiding van blok 3:

 • Geen geruzie daar, praat eens met elkaar.
 • Geef elkaar niet op de kop, maar los het samen op!

Naar aanleiding van blok 4:

 • Het helpt om gevoelens en ervaringen met elkaar te delen.
 • Zo begrijpen we elkaar beter.

Naar aanleiding van blok 5:

 • Een mediator erbij, dan zijn we zo weer blij.
 • Maak samen een plan, dan komt er iets leuks van.

De vreedzame school

 

Blok 1: Vreedzame school

In blok 1 van de Vreedzame School gaat het over ‘Wie ben ik en wie is die ander?’

In dit blok staan de lessen in het teken van het creéren van een positief klimaat in de klas. ( gouden weken, waarin wij schoolbreed ook aandacht besteden aan de week tegen pesten en aansluitend aan die week allemaal de regels van de school ondertekenen)

We leren onszelf en de ander kennen. Om de beurt is er een van de groep het middelpunt van de week. Aan het einde van de week worden er alleen positieve dingen over de ander gezegd, ook wel opstekers genoemd.

Zo leren we elkaar te accepteren ,waarderen en respecteren.

Ook bedenken we samen met de leerlingen taken en verantwoordelijkheden.

Overzicht van de lessen van blok 1:

-elkaar beter leren kennen

-goed en slecht luisteren

-opstekers en afbreker

-respecteren van verschillen

-samen regels en afspraken maken

-nakomen van afspraken

De lessen van dit blok worden gegeven tot aan de herfstvakantie. We noemen deze periode ook wel de Gouden Weken.

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Het doel van dit blok is om kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie?                                                            Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. De kinderen leren een stappenplan om conflicten zelf op te lossen.

De kinderen leren:

 • om een conflict zelf goed op te lossen.
 • om win-win oplossingen te bedenken.
 • om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 • om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • hoe om te gaan met kritiek.
 • dat de mediatoren uit de groepen 7/8 hen kunnen begeleiden bij het uitpraten van een conflict.

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

In het vorige blok hebben wij gewerkt over het thema conflicten. Vanaf januari tot aan de voorjaarsvakantie behandelen wij blok 3, dit gaat over communicatie.

Communicatieproblemen liggen vaak ter grondslag aan conflicten. Bovendien maakt een slechte communicatie het bestaande conflict vaak erger. Goed communiceren, staat daarom centraal bij het oplossen van conflicten. Maar communicatieve vaardigheden zijn ook nodig om het sociale in de klas en op school te verbeteren.

Kinderen gaan leren om met elkaar te communiceren:

– goed te luisteren

– laten zien dat ze luisteren

– iets kunnen samenvatten

– letten op non-verbale communicatie

– duidelijk zijn in wat je wilt en niet wilt

In dit blok krijgen de leerlingen veel gelegenheid om te praten. Daarbij maken we onderscheid in de interactie tussen leerkracht en leerlingen en de interactie tussen leerlingen onderling. Beide zijn belangrijke instrumenten voor het leren. Als leerlingen ruimschoots de gelegenheid krijgen met elkaar en met de leerkracht van gedachten te wisselen, zullen ze vaardiger worden in hun communicatie.

Leerlingen die moeite hebben met hun mondelinge taalvaardigheid kunnen deze verbeteren in veilige situaties, zoals het uitwisselen in tweetallen of in groepjes.

Hoewel praten hierbij en belangrijke activiteit is, is het slechts één van de elementen van de kunst van het communiceren. In dit blok wordt er ook gekeken naar andere elementen van communicatieve vaardigheden. Er wordt onder andere besproken dat er verschillen in waarneming zijn. Leerlingen kunnen er moeite mee hebben te accepteren dat anderen een waarneming hebben dat anders is dan die van henzelf. Dit staat creatief denken over conflicten in de weg. Leerlingen leren zich te realiseren dat iemand anders een ander gezichtspunt kan hebben en daar even sterk in gelooft als zij in dat van hen.

Voor een goede communicatie is het nodig dat leerlingen ook weten hoe te luisteren. Om actief te luisteren naar wat de ander zegt, laat je de ander weten dat je hebt geluisterd. Door bijvoorbeeld het vertelde samen te vatten, vragen te stellen en gevoelens te spiegelen.

Bij het thema van dit blok, horen twee tekeningen die herkenbaar zijn voor iedereen.

Het zijn de mond en het oor, deze hangen ook in beide hallen als u binnenkomt in de school.

De regel die uit blok 3 is ontstaan is:

Geen geruzie daar, praat eens met elkaar.

Geef elkaar niet op de kop, maar los het samen op!

anti Pestprotocol

De eerste weken na de zomervakantie wordt bepaald hoe er de rest van het jaar met elkaar wordt omgegaan. En dat bepaalt daarmee ook hoe groot de kans is op pestgedrag. Dit geldt niet alleen voor nieuwe klassen op de middelbare school, maar ook voor de basisschoolklassen. De Week Tegen Pesten sluit aan op deze belangrijke periode in het proces van groepsvorming.

Ook de WAS besteed hier extra aandacht aan. Het thema sluit immers naadloos aan op ons eerste thema van de Vreedzame School, nl. ‘We horen bij elkaar’.  Zoals u weet werken wij op school met mediatoren. Ook dit jaar zullen zij weer getraind worden en tijdens de ondertekening van het anti-pestprotocol worden zij schoolbreed voorgesteld en krijgen zij een diploma. Het anti-pestprotocol wordt door iedereen ondertekend; leerkrachten, twee leerlingen uit elke groep namens de hele klassen en de directeur.

Het doel van dit anti-pestprotocol

Wij willen onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden en streven ernaar om de leerlingen zich op onze school veilig en prettig te laten voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Niet alleen in de klas, maar ook op het plein en bij allerlei activiteiten die soms ook buiten school plaats vinden. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle leerlingen met elkaar moeten leren omgaan. In veruit de meeste gevallen lukt dit spontaan maar soms is het nodig om specifieke aandacht voor het pedagogisch klimaat te hebben. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.

Ondanks dat wij tot doel hebben om veiligheid te waarborgen komt het ook op onze school voor dat leerlingen pesten en gepest worden. Dit protocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van leerlingen in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

Hieronder kunt u onze anti-pest protocol downloaden.

Anti pestprotocol op de WAS

Download

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken