Chr. daltonschool Willem Alexander
U bevindt zich hier: Over ons » De vreedzame school

Vreedzame School

De Willem Alexanderschool werkt met de methode van De Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: het openstaan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn. Dat ze ‘ertoe doen’.

Thema’s

In elk leerjaar behandelen we tegelijkertijd in alle groepen dezelfde thema’s:

 • Wie ben ik en wie is de ander
 • Ruzie en conflicten
 • Communicatie
 • Gevoelens
 • Ruzies oplossen
 • Anders en toch samen

Regels

Naar aanleiding van blok 1 hebben de kinderen de volgende regels geformuleerd:

 • Je mag zijn zoals je bent. Ik ben ik en jij bent jij, iedereen hoort erbij.
 • We helpen elkaar en geven elkaar graag opstekers.

Naar aanleiding van blok 2:

 • Om de beurt is fijn, zo kan iedereen blij zijn.
 • Een conflict is niet erg, we proberen tot een win-win situatie te komen.

Naar aanleiding van blok 3:

 • Geen geruzie daar, praat eens met elkaar.
 • Geef elkaar niet op de kop, maar los het samen op!

Naar aanleiding van blok 4:

 • Het helpt om gevoelens en ervaringen met elkaar te delen.
 • Zo begrijpen we elkaar beter.

Naar aanleiding van blok 5:

 • Een mediator erbij, dan zijn we zo weer blij.
 • Maak samen een plan, dan komt er iets leuks van.

NIEUWS OVER DE VREEDZAME SCHOOL

Alle groepen van de school zijn vanaf augustus jl. gestart met de lessen uit Blok1 wat het thema “WE HOREN BIJ ELKAAR” heeft. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief

werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.

Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Ook wordt er met Toponderondernemers over dit thema gewerkt t/m 7 oktober a.s.

Het thema bij Groep 1 t/m 4  heet “wie ben ik?”

Bij  groep 5 t/m 8  ïk, jij, wij”

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.

WEEK TEGEN PESTEN

    

Van 17 t/m 21 september is het de landelijke Week Tegen Pesten. Het thema dit jaar is 'Laat je zien'.

De eerste weken na de zomervakantie wordt bepaald hoe er de rest van het jaar met elkaar wordt omgegaan. En dat bepaalt daarmee ook hoe groot de kans is op pestgedrag. Dit geldt niet alleen voor nieuwe klassen op de middelbare school, maar ook voor de basisschoolklassen. De Week Tegen Pesten sluit aan op deze belangrijke periode in het proces van groepsvorming.                                       

Ook de WAS besteed hier extra aandacht aan. Het thema sluit immers naadloos aan op ons eerste thema van de Vreedzame School, nl. ‘We horen bij elkaar’.                                                                                    Zoals u weet werken wij op school met mediatoren. Ook dit jaar zullen zij weer getraind worden en tijdens de ondertekening van het anti-pestprotocol worden zij schoolbreed voorgesteld en krijgen zij een diploma. Het anti-pestprotocol wordt door iedereen ondertekend; leerkrachten, twee leerlingen uit elke groep namens de hele klassen en de directeur.

Het doel van dit anti-pestprotocol

Wij willen onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden en streven ernaar om de leerlingen zich op onze school veilig en prettig te laten voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Niet alleen in de klas, maar ook op het plein en bij allerlei activiteiten die soms ook buiten school plaats vinden. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle leerlingen met elkaar moeten leren omgaan. In veruit de meeste gevallen lukt dit spontaan maar soms is het nodig om specifieke aandacht voor het pedagogisch klimaat te hebben. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen.

Ondanks dat wij tot doel hebben om veiligheid te waarborgen komt het ook op onze school voor dat leerlingen pesten en gepest worden. Dit protocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van leerlingen in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.

             

BLOK 2

 Na de Herfstvakantie starten wij met de lessen van Blok 2.

 Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten  op te lossen  met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld.

Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?

Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje  en wat de kinderen meer bedenken. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

BLOK 3: WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR

Algemeen:

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over

cyberpesten en wat ze kunnen doen.

Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Wij  starten met de lessen uit:

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.

Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.

Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.

Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander.

Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.

Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.

In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

Tip voor thuis

Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te lossen. Het is op school beschikbaar.

En voor de ouders van de kleuters: bespreek de kletskaart van blok 3 met uw kind, bijvoorbeeld: “Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?”Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.”

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op

www.devreedzameschool.nl , of langskomen op school.