Aanvraagformulier extra verlof en andere bijzondere omstandigheden

Richtlijnen verlof:

In een aantal gevallen kunnen kinderen tijdelijk worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor één dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen.

Aanvragen tot 10 schooldagen per schooljaar dienen ingediend te worden bij de directeur van de school. Let op: eerdere aanvragen in hetzelfde schooljaar worden meegeteld!

Aanvragen boven de 10 schooldagen dienen ingediend te worden bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Wel extra verlof mogelijk:

*  Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind:

– maximaal 1 dag als het huwelijk binnen de woonplaats wordt gesloten

– maximaal 2 dagen als het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten en ver gereisd

moet worden

– maximaal 5 dagen als het huwelijk in het buitenland wordt gesloten

* 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag

* 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag

* 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag

* ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het

kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

* overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in

overleg met de directeur maar  maximaal 2 weken

* verhuizing van het gezin: één dag

* het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak

voor zover dat niet buiten schooltijd kan: duur in overleg met de directeur

Graden in verwantschap

1e graad: ouders

2e graad: grootouders, broers en zussen

3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes). Oudooms en oudtantes,

achterneven en achternichten

Geen extra verlof mogelijk:

De Leerplichtwet kent géén snipperdagen. Een dag eerder met wintersport gaan om de files voor te zijn is dan ook niet mogelijk.

Meer voorbeelden waar géén extra verlof voor mogelijk is:

* activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp

* vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, ook niet bij speciale aanbiedingen

* gewonnen of gekregen vakanties

* eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers-) drukte of financiële redenen

* het argument ‘mijn kind is nog jong’

* het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’

* een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de  schoolvakantie op vakantie te gaan

Vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Uit jurisprudentie is gebleken dat het moet gaan om beroepen in de agrarische-, toeristische sector en de horeca.

Het leiden van een eigen bedrijf c.q. winkel geeft géén automatisch recht op extra verlof.

Bij de aanvraag moet een verklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep van de betrokken ouder blijkt. Daarnaast dient aangetoond te worden dat een gezinsvakantie van twee weken niet mogelijk is binnen de schoolvakanties en moet bewijs aangeleverd worden waaruit blijkt dat een gezinsvakantie in de reguliere schoolvakanties tot zeer ernstige bedrijfseconomische problemen leidt.

Het overleggen van een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het verlenen van  verlof. Ook personele problemen zijn geen reden voor extra verlof buiten schoolvakanties. Een werkgever moet de werknemer jaarlijks in de gelegenheid stellen om in ieder geval twee weken vakantie op te nemen, ook als het slecht uitkomt met het rooster.

Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

* In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht

weken vóór het gevraagde verlof bij de directeur te worden ingediend

* De totale verlofperiode is nooit langer dan 10 dagen

* De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen

* Indien een aanvraag aan de voorwaarden voldoet,  mag de directeur éénmaal per

schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats vinden. Ook al gaat het

om minder dan 10 schooldagen, het blijft een eenmalige toekenning per schooljaar

Ziekte

Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, meld dit tijdig bij de school. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar vragen een onderzoek uit te voeren.

Ziek tijdens de vakantie

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen. Hierin moet staan:

De duur, de aard, de ernst van de ziekte en waarom eerdere terugkeer niet mogelijk was.

Verlof voor religieuze feestdagen

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren melden bij de directeur van de school.

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling.

 

Download hier om het aanvraagformulier:

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken